Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Platné VZN

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku MŠ a školských zariadeniach

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok3_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,06 kB
Vložené: 14. 4. 2023

VZN 2/2023 Územný plán obce Zákamenné zmeny a doplnky č. 3

VZN 2_2023 územný plán zmeny doplnky 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 858,07 kB
Vložené: 23. 6. 2023

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Zákamenné

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,32 kB
Vložené: 14. 8. 2023

VZN č. 4 ktorým sa zrušuje VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_zrušovacie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,6 kB
Vložené: 27. 10. 2023

VZN Obce Zákamenné č. 9/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zákamenné

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,69 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,27 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.7/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Zákamenné

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,43 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.6/2023 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Zákamenné

VZN_sociálneslužby_úhrada_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,87 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č.3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

VZN_zrušenie_VZN_3_2010_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,24 kB
Vložené: 31. 12. 2023

VZN Obce Zákamenné č.10/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,95 kB
Vložené: 31. 12. 2023

2022

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1

VZN_o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou, Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,77 kB
Vložené: 1. 12. 2022

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 1 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN Obce Zákamenné,školstvo-financovanie-dodatok1-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,43 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné

VZN-miestny poplatok-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,81 kB
Vložené: 10. 1. 2023

VZN Obce Zákamenné, Dodatok č. 2 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN-školstvo-mesačnépoplatky-dodatok 2-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,03 kB
Vložené: 10. 1. 2023

2022 > 2021

VZN č. 13/2021, ktorým sa vyhlasuje územný plán obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 2

VZN_územnýplán_zmeny_doplnky_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,05 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 12/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zákamenné

VZN_školstvo_financovanie_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,54 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 11/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_poskytovaniedotáciízrozpočtuobce_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,61 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 10/2021 o miestnych daniach na území obce Zákamenné

VZN_miestnedane_final(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,49 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 9/2021 o dani z nehnuteľností na území obce Zákamenné

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,85 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zákamenné

VZN_miestnypoplatok_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

VZN_nakladaniesodpadmi_final(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,39 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 6/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_spádovosťmaterskejškoly-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,02 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 4/2021 o vymedzení okruhu osôb oprávnených na poskytnutie sociálneho bývania v nájomnom byte vo vlastníctveobce z dôvodov hodných osobitého zreteľa

VZN_nájombytov_oprávnenéosoby_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_časpredaja_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,96 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 2/2021 o zrušení VZN obce číslo 3/2007 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

VZN_zrušenienariadenia_3_2007_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,58 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 1/2021 o zrušení VZN obce číslo 2/2020 o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

VZN_zrušenienariadenia_2_2020_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,91 kB
Vložené: 5. 5. 2022

2022 > 2020

VZN č. 2/2020 o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

Vzn 2-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 6. 5. 2022

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov

CCF_000061.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 5. 5. 2022

2022 > 2019

VZN č. 5/2019 o tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve Obce Zákamenné

VZN5FO(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,72 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 4/2019 o obecných nájomných bytoch

VZN4(2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,64 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 3/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri skolaudovaní novostavby rodinného domu

VZN kolaudačné1(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,25 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 2/2019 o určení výšky finančných nákladov dotácia na stravu v školských zariadeniach obce Zákamenné

VZNstrava(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,38 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

VZN č. 1 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,01 kB
Vložené: 1. 1. 2019

2022 > 2017

VZN č. 4/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Zákamennom

VZN Zákamenné - ulice- schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,83 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 3/2017 o miestnej dani za verejné priestranstvo

VZN o dani 4-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 909,48 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok

VZN Trhový poriadok - 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 1/2017 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN 1 z roku 2017 prispevok pri narodeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 1. 1. 2017

2022 > 2016

VZN 3/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody

VZN 2016 - kanalizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,6 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 4/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 2016 - prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,77 kB
Vložené: 5. 5. 2022

2022 > 2015

VZN 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN 2015 - kanalizácia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Vložené: 1. 1. 2015

2022 > 2014

VZN č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN 2015 -daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,12 kB
Vložené: 5. 5. 2022

2022 > 2013

Žiadosť o náhradnú evidenčnú známku psa FO

Žiadosť o náhradnú evidenčnú známku psa FO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,94 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Žiadosť o náhradnú evidenčnú známku psa PO

Žiadosť o náhradnú evidenčnú známku psa PO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,8 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie FO

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie FO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,87 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Žiadosť odhlásenie psa z evidencie PO

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie PO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,41 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Žiadosť o prihlásenie psa do evidenie FO

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie FO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,5 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Žiadosť o prihlásenie psa do evidenie PO

Žiadosť o prihlásenie psa so evidencie PO(3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,44 kB
Vložené: 21. 3. 2022

Doplnok č. 1 k VZN 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov

Doplnok č.1-2018(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,81 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN 2013 - o psoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,55 kB
Vložené: 1. 1. 2013

Doplnok 1/2013 k VZN 3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

VZN 2013 - znečisťovanie životného prostredia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,93 kB
Vložené: 5. 5. 2022

Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Zákamenné

Doplnok č. 1 k VZN 3_2013 hazard.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,18 kB
Vložené: 6. 5. 2022

VZN 3/2013 - o zákaze prevadzkovať hracie automaty

VZN 2013 - Zákaz hracích automatov. - dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,02 kB
Vložené: 1. 1. 2013

VZN č. 2/2013 o vybavovaní petícií

8 -VZN 2013 - Vybavenie peticie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,75 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce

VZN 1-2013 verejný poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,81 MB
Vložené: 6. 5. 2022

2022 > 2012

VZN 4/2012 o miestnej dani za predajné automaty

VZN 2013 - Predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,88 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 2/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN 2013 - Hracie prístroje(1) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,96 kB
Vložené: 5. 5. 2022

2022 > 2010

VZN 3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

VZN 2010 - ovzdušie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,45 kB
Vložené: 5. 5. 2022

VZN 2/2010 o organizácii miesteho referenda

VZN 2010 - miestne referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,02 kB
Vložené: 5. 5. 2022

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci