Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Obecné oznamy

 • Prosíme všetkých  občanov o trpezlivosť a porozumenie pri snehovej kalamite. Všetky lokality obce sa nedajú odhrnúť naraz, stroje a pracovníci obce sú v teréne. Pomáha aj technika súkromných firiem, bez ktorých by sa táto situácia nedala zvládnuť. Zároveň prosíme občanov, aby neparkovali svoje autá na cestách, nakoľko znemožňujú odhŕňanie snehu. Tiež žiadame občanov, aby sneh nevyvážali do riek a potokov.

  Ďalej prosíme občanov, aby si prekontrolovali množstvo snehu na strechách domov, pretože sneh je ťažký a môže dôjsť k preboreniu striech. Ak máte vo svojej blízkosti starších osamelo žijúcich občanov skúste ich občas skontrolovať, či nepotrebujú pomoc, prípadne im poskytnite susedskú výpomoc pri odhrnutí snehu alebo kontrole strechy. Veríme, že spoločnými silami zvládneme túto kalamitnú situáciu.

 • Vyhlásenie mimoriadnej situácie

  Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

  Obec Zákamenné

  V y h l a s u j e

  Dňa 14. 1. 2019 od 13.00 hod. na celom  území obce Zákamenné mimoriadnu situáciu.

  Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

  • Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
  • Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
  • Zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám

  Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

  V Zákamennom 14. 1. 2019

                                                                                                        Mgr. Peter Klimčík
                                                                                                              starosta obce

  Vyhlásenie mimoriadnej situácie

   

Aktuality

 • Vyhlásenie mimoriadnej situácie

  Vyhlásenie mimoriadnej situácie Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení Obec Zákamenné V y h l a s u j e Dňa 14. 1. 2019 od 13.00 hod. na celom území obce Zákamenné mimoriadnu situáciu. Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne: Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby Zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. V Zákamennom 14. 1. 2019                                                                                                                        Mgr. Peter Klimčík                                                                                                                         starosta obce Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 • Voľby prezidenta SR

  Vyhlásenie termínu pre voľby prezidenta SR Informácie pre voliča

 • „Trénujeme s radosťou“

  V obci Zákamenné sa šport teší veľkej obľube o čom svedčí aj narastajúci záujem detí a mládeže o rôzne druhy športov. Najviac detí a mládeže reprezentuje obec vo futbale, floorbale a stolnom tenise. Dresy, ktoré majú naši hráči sa častým používaním a praním rýchlo opotrebujú. Športové dresy využívajú okrem družstiev futbalistov aj družstvá florbalistov a stolnotenisoví hráči. Dresy sú neustále v obehu, neustálym praním a sušením sa opotrebúvajú. Keďže dresy používajú okrem futbalistov aj iné športové tímy – florbalisti a stolnotenisoví hráči, je niekedy problém zladiť vypranie a vysušenie dresov, aby mali všetky družstvá športový dres. Našim športovcom chýbalo okrem dresov aj materiálne vybavenie pozostávajúce zo základných prvkov, ktoré sú potrebné pre pravidelný tréning: futbalistom chýbali lopty, florbalistom hokejky a loptičky a hráčom stolného tenisu stolnotenisové stoly a rakety. Z dotácie sme zakúpili športovú výbavu pre našich športovcov / dresy/ a tiež materiálno technické vybavenie pre športovcov, ktoré im uľahčí a zatraktívni tréning. Hlavným cieľom projektu „Trénujeme s radosťou“ bolo zabezpečenie a zlepšenie športovej výbavy pre hráčov prípravky, starších a mladších žiakov, dorastu a mužstva a zabezpečenie materiálno technického vybavenia potrebného na tréning pre futbalové, florbalové a stolnotenisové družstvá v obci Zákamenné. Čiastkovým cieľom tohto projektu bolo zatraktívniť tréning pre jednotlivé kategórie športových družstiev v našej obci a zároveň nákupom športovej výbavy umožniť pravidelnú pohybovú aktivitu s cieľom rozvíjať a utužovať športové návyky. Na nákup športovej výbavy Úrad vlády SR finančne prispel sumou 4500,00 €. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.