Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Matrika informuje

MATRIČNÝ ÚRAD  OBCE ZÁKAMENNÉ 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom  vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva  oznámenie na súd v prípade, ak je rodič maloletý,
 • podáva  na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách.

 

Správne poplatky platné od 01.04.2024

Vyhotovenie druhopisu z matičnej knihy

- rodný list, sobášny list, úmrtný list                           položka 2 b)

7,00 €

Nahliadnutie do matičnej knihy. za každý zväzok               položka 16)

3,00 €

Vyhotovenie potvrdenia  z matriky                                 položka  2b)

5,00 €

Zápis do osobitnej matriky                                            položka 17)

15,00 €

Vyhotovenie viacjazyčného formulára podľa osobitných predpisov                                                                                            položka 2p)

7,00 €

Uzavretie manželstva pred  iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR                                           položka 18a)

30,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby           položka 18b)

30,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                                                                                             položka 18c)

100,00 €

Uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom  aj cirkevnou formou,                                                                        položka 18d)

100,00 €

Uzavretie  manželstva medzi cudzincami                         položka 18e)

280,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt                                                                   položka 18f)

280,00 €

 

Osvedčovacia     agenda

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis          položka 3a)

2,00 €

Osvedčenie  odpisu (fotokópie) listiny v slovenskom jazyku, za každú začatú stranu                                            položka 2c)

2,00 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny v českom jazyku,

za každú začatú stranu                                            položka 2c)

3,00 €

Miestne zisťovanie podľa osobitných predpisov –        položka 9

16,50 €

Vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyt občana                                                                                             položka 8)

7,00 €

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci