Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Zákamenné na Hlavnej ulici, súpisné číslo 311/79 (v blízkosti Roľníckeho družstva). Je prevádzkovaný obcou Zákamenné. Je určený pre obyvateľov obce Zákamenné. Zber odpadov je vykonávaný priamym prevzatím od obyvateľov obce počas jeho otváracích hodín. Pri odovzdaní odpadov na zberný dvor, si pracovník zberného dvora zaeviduje totožnosť osoby, ktorá odpad odovzdá, ako aj množstvo a druh odpadu. 

Prosíme, aby občania odpad neumiestňovali mimo prevádzkovej doby pred objektom ani v jeho okolí. Občania, ktorí porušia toto nariadenie budú riešení v priestupkovom konaní.

 Občania do tohto objektu môžu priviesť odpad iba taký, ktorý v objekte je povolené zhromažďovať. Odpad musí byť roztriedený podľa druhov už pred vstupom do objektu. Neroztriedený odpad nebude možné v objekte vyložiť, občan bude vrátený aj s takýmto odpadom späť. Odpad je možné priviesť iba v počas prevádzky zberného dvora.

Otváracie hodiny Zberného dvora:

Streda: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00
Sobota: 8:00 - 13:00

Otváracie hodiny v zimnom období:

Sobota: 8:00 - 13:00

 

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať: 

  • separovaný odpad – papier a lepenka, sklo, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), plasty, obaly z kovu
  • biologicky rozložiteľný odpad
  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • elektroodpad
  • jedlé oleje a tuky – sú zbierané na zbernom dvore priamo od obyvateľov v uzatvorených PET fľašiach a sú zhromažďované v prislúchajúcej zbernej nádobe.
  • pneumatiky
  • odpady z EPS

Občania sú povinní doviesť na zberný dvor odpad už roztriedený po jednotlivých komoditách (plasty – fľaše zošliapnuté a  vo vreciach, papier zviazaný v balíkoch, elektroodpad – kompletný bez chýbajúcich častí).

ZBERNÝ DVOR

ZBERNÝ DVOR ZIMNÉ OBDOBIE

Sprievodca zberom odpadov z EPS (447.92 kB)

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Zákamennom (660.42 kB)

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci