Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Komunálny odpad

Poplatky, vývoz KO

Komunálny odpad (KO) je odpad, ktorý vzniká v domácnostiach, produkujú ho fyzické a právnické osoby. Na jeho zber slúžia 110 l zberné nádoby, ktoré sa vyvážajú na základe farieb, ktoré si občania nahlasujú na obecnom úrade. 
Farbu nádoby je možné meniť len raz ročne, a to k 31. 11. bežného roku. Zmena bude platná od začatia nového roku t.j. 01. 01.

odpad

Kúpa nádoby, vývoz

 • Zbernú nádobu si musí zabezpečiť každý občan kúpou (dá sa zakúpiť aj u nás na OcÚ Zákamenné).
 • Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva na základe vopred stanoveného harmonogramu vývozu.
 • Zberné nádoby musia byť označené farbou podľa dohodnutého vývozu a taktiež musia byť označené súpisným číslom, ku ktorému zberná nádoba patrí.
 • Zberné nádoby musia obsahovať len odpad, ktorý tam patrí. Nemal by obsahovať odpad, ktorý sa dá separovať v rámci mobilného zberu v obci (papier, plasty...), na zbernom dvore či v kompostéri.

 

Umiestnenie zbernej nádoby:

 • Občan, ktorý si zakúpil zbernú nádobu je povinný ju umiestniť tak, aby bol k zbernej nádobe zabezpečený prístup v každom ročnom období.
 • Zbernú nádobu by mal umiestniť k ceste. Nesmie byť umiestnená vo vlastnom dvore alebo za bráničkou. Vtedy nádoba nebude vysypaná.
 • V zimnom období je potrebné nádobu umiestniť tak, aby neprekážala pri zimnej údržbe komunikácii.
 • Na chodníku je možné ponechať nádobu len na dobu nevyhnutnú na jej vyprázdnenie.
 • Okolo zberných nádob sme povinní udržiavať čistotu a poriadok.

 

Poplatky:

Zmesový komunálny odpad...
 • V obci Zákamenné sa za odvoz komunálneho odpadu platí na základe farieb a intervalu vývozu. Sadzba poplatku za množstvový zber je podľa VZN č. 7/2021 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená na 4,50 €/1 vývoz.
 • Občania, ktorí vlastnia nehnuteľnosť (rodinné domy, stavby určené na obývanie a pod.)a užívajú ju celoročne alebo nepravidelne používajú na zber komunálneho odpadu zberné nádoby o veľkosti 110 l  označené farebným pásikom prislúchajúcim intervalu vývozu, ktorý si zvolili a súpisným číslom ku ktorému nádoba patrí. 
 • Občania, ktorí majú v obci Zákamenné nehnuteľnosť (chaty a stavby určené na rekreáciu a pod.) a užívajú ju celoročne alebo nepravidelne používajú na zber komunálneho odpadu zberné vrecia označené známkou obce. Zvolený interval vývozu sa stanovuje na najmenej 4x za kalendárny rok čo predstavuje poplatok 18€/nehnuteľnosť/kalendárny rok za 4 zberné vrecia, ktoré sú dostupné na obecnom úrade. Pri schválenom poplatku za zberné vrecia si musí odberateľ každoročne osobne dostaviť a poplatok si uhradiť a prevziať vrecia na odpad.
 • Zberné vrecia si môžu zakúpiť aj občania s prihlásenou nádobou. A to pri nadbytku komunálneho odpadu alebo pri potrebe vývozu naviac. Poplatok za jedno zberné vrece o objeme 120 l obec stanovuje na 4,50€/ks.
Drobný stavebný odpad...
 • Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,030€/1kg.

Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku:

 • Poplatok sa platí za celé zdaňovacie obdobie.
 • Pri zbere zmesového komunálneho odpadu bude poplatok vyrubený raz za rok (vždy na konci roka) za celé zdaňovacie obdobie formou výmeru.
 • Poplatok je možné uhradiť osobne, priamo do pokladne na OcÚ Zákamenné alebo na účet obce.
 • Poplatok za komunálny odpad nie je možné znížiť, pretože sa neplatí na základe toho, koľko osôb býva v domácností, ale platí sa podľa počtu vývozov danej farby.

 

Všetky ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú komunálneho odpadu nájdete vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné č. 7/2021 alebo vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2021 a v Doplnkoch, ktoré prislúchajú k tomuto VZN.

Informácie môžete taktiež získať priamo na OcÚ Zákamenné alebo telefonicky.

Organizácie a spolky v obci