Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Komunálny odpad

Poplatky, vývoz KO

Komunálny odpad (KO) je odpad, ktorý vzniká v domácnostiach, produkujú ho fyzické a právnické osoby. Na jeho zber slúžia 110 l zberné nádoby, ktoré sa vyvážajú na základe farieb, ktoré si občania nahlasujú na obecnom úrade. 
Farbu nádoby je možné meniť len raz ročne, a to k 31. 11. bežného roku. Zmena bude platná od začatia nového roku t.j. 01. 01.

Farba Leto Zima Celkový počet vývozov za rok
biela raz do mesiaca raz do mesiaca 13
modrá dvakrát do mesiaca dvakrát do mesiaca 26
Žltá raz do mesiaca každý týždeň 35
červená dvakrát do mesiaca každý týždeň 41

Letné obdobie : 1.5. - 30.9.

Zimné obdobie : 1.10. - 30.4.

Kúpa nádoby, vývoz

 • Zbernú nádobu si musí zabezpečiť každý občan na svoje náklady (dá sa zakúpiť aj na OcÚ Zákamenné).
 • Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva na základe vopred stanoveného harmonogramu vývozu.
 • Zberné nádoby musia byť označené farbou podľa dohodnutého vývozu a taktiež musia byť označené súpisným číslom, ku ktorému zberná nádoba patrí.
 • Zberné nádoby musia obsahovať len odpad, ktorý tam patrí. Nemal by obsahovať odpad, ktorý sa dá separovať v rámci mobilného zberu v obci (papier, plasty...), na zbernom dvore či v kompostéri.

 

Umiestnenie zbernej nádoby:

 • Občan, ktorý si zakúpil zbernú nádobu je povinný ju umiestniť tak, aby bol k zbernej nádobe zabezpečený prístup v každom ročnom období.
 • Zbernú nádobu by mal umiestniť k ceste. Nesmie byť umiestnená vo vlastnom dvore alebo za bráničkou. Vtedy nádoba nebude vysypaná.
 • V zimnom období je potrebné nádobu umiestniť tak, aby neprekážala pri zimnej údržbe komunikácii.
 • Na chodníku je možné ponechať nádobu len na dobu nevyhnutnú na jej vyprázdnenie.
 • Okolo zberných nádob sme povinní udržiavať čistotu a poriadok.

 

Poplatky:

Zmesový komunálny odpad...
 • V obci Zákamenné sa za odvoz komunálneho odpadu platí na základe farieb a intervalu vývozu. Sadzba poplatku za množstvový zber je podľa VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená na 5,50 €/1 vývoz.
 • Občania, ktorí vlastnia nehnuteľnosť (rodinné domy, stavby určené na obývanie a pod.)a užívajú ju celoročne alebo nepravidelne používajú na zber komunálneho odpadu zberné nádoby o veľkosti 110 l  označené farebným pásikom prislúchajúcim intervalu vývozu, ktorý si zvolili a súpisným číslom ku ktorému nádoba patrí. 
 • Občania, ktorí majú v obci Zákamenné nehnuteľnosť (chaty a stavby určené na rekreáciu a pod.) a užívajú ju celoročne alebo nepravidelne používajú na zber komunálneho odpadu zberné vrecia označené známkou obce. Zvolený interval vývozu sa stanovuje na najmenej 4x za kalendárny rok čo predstavuje poplatok 22€/nehnuteľnosť/kalendárny rok za 4 zberné vrecia, ktoré sú dostupné na obecnom úrade. Pri schválenom poplatku za zberné vrecia si musí odberateľ každoročne osobne dostaviť a poplatok si uhradiť a prevziať vrecia na odpad.
 • Zberné vrecia si môžu zakúpiť aj občania s prihlásenou nádobou. A to pri nadbytku komunálneho odpadu alebo pri potrebe vývozu naviac. Poplatok za jedno zberné vrece o objeme 120 l obec stanovuje na 5,50 €/ks.
Drobný stavebný odpad...
 • Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,05 €/kg.

Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku:

 • Poplatok sa platí za celé zdaňovacie obdobie.
 • Pri zbere zmesového komunálneho odpadu bude poplatok vyrubený raz za rok (vždy na konci roka) za celé zdaňovacie obdobie formou rozhodnutia.
 • Poplatok je možné uhradiť osobne, priamo do pokladne na OcÚ Zákamenné alebo na účet obce.
 • Poplatok za komunálny odpad nie je možné znížiť, pretože sa neplatí na základe počtu osôb, ktoré bývajú v domácností, ale platí sa podľa počtu vývozov danej farby.

 

Všetky ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú komunálneho odpadu nájdete vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné č. 7/2021 alebo vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022.

Informácie môžete taktiež získať priamo na OcÚ Zákamenné alebo telefonicky.

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
1

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci