Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Komunálny odpad

Poplatky, vývoz KO

Komunálny odpad

Komunálny odpad (KO) je odpad, ktorý vzniká v domácnostiach, produkujú ho fyzické a právnické osoby. Na jeho zber slúžia 110 l zberné nádoby, ktoré sa vyvážajú v intervale 1x za 14 dní podľa zverejneného harmonogramu.
 

Kúpa nádoby, vývoz

 • Zbernú nádobu si musí zabezpečiť každý občan na svoje náklady (dá sa zakúpiť aj na OcÚ Zákamenné).
 • Občan si označí zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad popisným číslom domu, alebo číslom bytu
 • Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva na základe vopred stanoveného harmonogramu vývozu.
 • Zberné nádoby musia obsahovať len odpad, ktorý tam patrí. Nemal by obsahovať odpad, ktorý sa dá separovať v rámci mobilného zberu v obci (papier, plasty...), na zbernom dvore či v kompostéri.
 • Občania, ktorí vlastnia nehnuteľnosť (rodinné domy, stavby určené na obývanie a pod.) a užívajú ju celoročne alebo nepravidelne používajú na zber komunálneho odpadu zberné nádoby o veľkosti 110 l označené súpisným číslom ku ktorému nádoba patrí.  

Umiestnenie zbernej nádoby:

 • Občan, ktorý si zakúpil zbernú nádobu je povinný ju umiestniť tak, aby bol k zbernej nádobe zabezpečený prístup v každom ročnom období.
 • Zbernú nádobu by mal umiestniť k ceste. Nesmie byť umiestnená vo vlastnom dvore alebo za bráničkou. Vtedy nádoba nebude vysypaná.
 • V zimnom období je potrebné nádobu umiestniť tak, aby neprekážala pri zimnej údržbe komunikácii.
 • Na chodníku je možné ponechať nádobu len na dobu nevyhnutnú na jej vyprázdnenie.
 • Okolo zberných nádob sme povinní udržiavať čistotu a poriadok.

Poplatky:

Zmesový komunálny odpad...

 • V obci Zákamenné sa za odvoz komunálneho odpadu ustanovuje sadzba miestneho poplatku vo výške 0,0822 € / osoba a kalendárny deň, na základe VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobnom stavebnom odpade na území obce Zákamenné

Drobný stavebný odpad...

Správca dane ustanovuje sadzbu miestneho poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu: 0,05 € / kg drobného stavebného odpadu.

 

Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku:

 • Poplatok sa platí za celé zdaňovacie obdobie.
 • Pri zbere zmesového komunálneho odpadu bude poplatok vyrubený raz za rok (vždy na konci roka) za celé zdaňovacie obdobie formou rozhodnutia.
 • Poplatok je možné uhradiť osobne, priamo do pokladne na OcÚ Zákamenné alebo na účet obce.
 • Správca dane zníži poplatníkovi miestny poplatok za komunálny odpad o 50 % za obdobie, kedy sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce. 
 • Zníženie miestneho poplatku, alebo jeho časti si poplatník uplatní doručením žiadosti o zníženie miestneho poplatku (ďalej aj „žiadosť“) spolu s príslušnými dokladmi v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia správcovi dane písomne alebo elektronicky, ktorých preukaznú spôsobilosť správca dane posúdi individuálne.
 • Doklad, ktorý nie je v slovenskom, alebo v českom jazyku doloží poplatník prekladom dokladu do slovenského jazyka. Obec Zákamenné nepožaduje úradne overený preklad.
 • Čestné prehlásenie nie je možné považovať za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia miestneho poplatku, alebo jeho časti.

 

Všetky ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú komunálneho odpadu nájdete vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné č. 9/2023 alebo vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2023.

Informácie môžete taktiež získať priamo na OcÚ Zákamenné alebo telefonicky.

 

 

 

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci