Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Najstaršie rodiny Zákamenného

V tomto príspevku budeme sledovať iba mená obyvateľov Zákamenného od najstarších čias po rok 1773 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb.

Mená poddaných  Zákamenného v stredoveku do 15. storočia

Do 15. storočia mali obyvatelia iba jedno meno – krstné, podľa kresťanského kalendára. Preto bolo treba v listinách jednotlivca presnejšie identifikovať, odlíšiť od iného nositeľa rovnakého krstného mena aby nedošlo k zámene. Najčastejšie sa pridávalo meno otca, niekedy aj starého otca, u hodnostárov sa uvádzala funkcia (richtár, prísažný), názov remesla (mlynár, kolár), miesto pôvodu (z Ružomberka), prípadne iný identifikačný znak.

Do 15. storočia sa v písomných prameňoch vyskytujú najmä mená šľachticov, zriedkavo obyvatelia miest a mestečiek pri rôznych donáciách (darovanie pôdy, majetku), metáciách (vytyčovanie hraníc chotára), udeľovaní výsad, vyšetrovaniach a pod.. Mená poddaných v malých obciach sa nevyskytovali vôbec, iba mená richtárov.

Mená obyvateľov Zákamenného z uvedeného obdobia nemôžme poznať, pretože dedina ešte neexistovala.

Mená obyvateľov  Zákamenného v 16. a 17. storočí.

V 16. a 17. storočí sa na identifikáciu osôb rovnakého krstného mena používali prímená (prezývky). Základnou (hlavnou) časťou osobného mena jednotlivca bolo stále krstné meno, no aby spomedzi nositeľov toho istého mena bolo možné osobu presne identifikovať používalo sa od polovice 15.stor. prímeno (prezývka). Prímená sa vytvárali a používali k účelu písania listiny a ich hlavným cieľom bolo odlíšiť nositeľov rovnakého krstného mena, plnilo pomocnú, dopĺňajúcu časť osobných mien. Prímená neboli dedičné a ich používanie nebolo záväzné, mohli sa meniť. Niektoré prímená boli, alebo sa stali trvalými prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj potomkovia, neskôr sa z nich – po zapísaní do matriky - stali priezviská. Prímeno zvyčajne vytváral zhotovovateľ listiny (súpisu) a použil živú prezývku rodiny, názov remesla, funkcie, vlastnosti osoby, miesta a iné rozlišovacie znaky. Stávalo sa že jedna osoba mala v niekoľkých listinách rôznu podobu prímena.

Urbár z roku 1625

V roku 1625 bol vypracovaný urbár (súpis povinností poddaných voči zemepánovi) oravského panstva pre všetky podanské obce. Z neho sa dozvedáme prvýkrát krstné mená a prímená (prezývky) obyvateľov Zákamenného.

Tomaš Breznicky, Jurko Regulik, Leško Maximik, Klimko Poliak, Jakub Prietin, Jurko Poliak, Kuboš Švehlik.

Zavedenie dedičných rodových mien – priezvísk koncom 17.storočia

Zavedenie priezvisk úzko súvisí s evidenciou veriacich v rímskokatolíckej cirkvi a so zavádzaním matrík. Preto si dovolíme krátke odbočenie.

Matriky sú verejné knihy, do ktorých sa zapisujú dôležité skutočnosti z hľadiska osobného stavu občanov, narodenie, manželstvo, úmrtie a iné skutočnosti slúžiace na identifikáciu osoby.

Matriky pôvodne vznikli ako najzákladnejšia forma evidencie veriacich pre potreby rímskokatolíckej cirkvi, neskôr sa z nich vyvinuli knihy záznamov o všetkých skutočnostiach osobného stavu občanov, ktoré boli potrebné k fungovaniu štátu.

Pokusy o zavedenie matrík poznáme od 12. storočia, ale až do 16. stor. boli neúspešné. Prelomom bol Tridentský koncil ktorý na svojom 24. zasadaní v novembri 1563 vyhlásil doktrínu „sviatosti manželstva“ ako „dobrovoľného a nerozlučiteľného zväzku“ muža a ženy. Koncil vydal nariadenie, ktorým určil presný postup jeho uzavretia a nariadil aby každý farár viedol a opatroval knihu do ktorej mal zapisovať mená manželov a svedkov, ako aj dátum a miesto manželskej zmluvy. Tiež zdôraznil nutnosť vedenia kníh pokrstených. V roku 1564 sa z podnetu ostrihomského arcibiskupa konala synoda v Trnave aby prerokovala realizáciu Tridentského koncilu v Uhorsku a teda aj vedenia kníh pokrstených a knihy manželstiev. Nasledujúca synoda v roku 1611 tiež v Trnave nariadila povinnosť dodržiavania koncilových uznesení; v oblasti matrík prikázala aby každému pokrstenému bol určený krstný otec a krstná matka, mená ktorých sa s menom pokrsteného mali riadne zapísať do príslušnej matriky. Pri vizitáciách fár, ktoré sa mali konať každý rok, mali dekani preveriť či sa riadne vedú knihy pokrstených, birmovaných a manželstiev.

Dôležitým krokom k zavedeniu matrík malo Rituale Romanum (Rituál rímsky) ktoré vyšlo z príkazu pápeža Pavla V. v roku 1614 a obsahovalo podrobné pokyny na vykonávanie náboženských obradov. Podľa rituálu sa malo v každom kostole viesť päť druhov farských kníh; kniha pokrstených, birmovaných, sobášených, zomrelých a kniha o stave veriacich. V knihe pokrstených sa predpisovalo okrem dátumu krstu zapísať aj dátum narodenia, nielen meno krstné ale tiež rodové (rodinné) meno, čiže priezvisko. Tu sa po prvýkrát stretávame so zavedením rodových mien - priezvísk pre všetkých veriacich.

Priezvisko je rodové meno osoby ktoré sa povinne dedí v mužskej línii; ženy pokiaľ sú slobodné používajú otcovo priezvisko, keď sa vydajú prijmú a používajú priezvisko manžela.

Podľa Rituale Romanum sa na príkaz ostrihomského arcibiskupa vypracoval tzv. Rituale Strigoniense (Rituál Ostrihomský), ktoré sa stalo záväzným pre všetkých katolíkov v Uhorsku. Diecézna synoda v r. 1629 opäť prikázala farárom aby podľa vzoru uvedeného v rituáli venovali pozornosť matrikám. Pri preberaní fary novým farárom bol odchádzajúci farár povinný osobitne odovzdať inventár fary spolu s matrikami pokrstených, birmovaných a sobášených. V nepokojnej dobe sa matriky len pomaly zavádzali; až  koncom 17. storočia sa matriky zaviedli  takmer vo všetkých katolíckych farnostiach. Evanjelikov zapisovali do katolíckych matrík s poznámkou o príslušnosti k evanjelickej cirkvi.

Rozšírenie matrík vzbudilo záujem štátu o ne. Panovníčka Mária Terézia vydala niekoľko nariadení o ochrane matrík; farári boli povinní dobre ich opatrovať, nikomu nevydať originál, poskytovať výpisy z matrík. Jozef II. osvietenský absolutistický panovník v súlade s centralizačnými reformami výrazne zasiahol do záležitostí cirkví. V roku 1781 vydal Tolerančný patent ktorým zabezpečil náboženskú slobodu evanjelikom a kalvínom, a oficiálne uznanie pravoslávnym. V krátkom čase vznikli nové protestanské fary, stavali sa nové kostoly a začali sa viesť samostatné evanjelické matriky. Jozef II. pochopil význam matrík ako evidencie obyvateľstva najmä z hľadiska verejnej správy, pre účely hospodárske, vojenské i štatistické. Patentom z r. 1781 vyhlásil matriky za právoplatné verejné knihy, neskôr určil aby každý druh matrík sa viedol v osobitnej knihe podľa predpísaných rubrík. Manželský patent vydaný 6.marca 1786 zaväzoval každého farára aby vlastnou rukou zapísal do matriky sobášených všetky manželstvá uzavreté v jeho farnosti pričom mal zreteľne zaznačiť mená manželov, svedkov, miesto sobáša a svoje meno, aby uzavreté manželstvo malo aj právnu platnosť.

Od roku 1788 Jozef II umožnil Židom usadiť sa v mestách a obciach, povolil im zriadiť si modlitebne a synagógy, nariadil aby všetci Židia prijali rodové mená a nariadil rabínom aby v nemeckej reči viedli vlastné matriky narodených, sobášených a zomrelých. Odvtedy sa postupne začali viesť osobitné židovské matriky.

Priezviská obyvateľov  Zákamenného

Obyvatelia Zákamenného nemali vlastnú farnosť do r. 1748, preto boli zapisovaní do katolíckej matriky v Lokci kam matrične patrili. Najstaršia lokčianska katolícka matrika sa nezachovala, preto ako príklad použijeme katolícku matriku Oravského Podzámku. Matrika je uchovávaná v Štátnom archíve v Bytči. Je to malá v koži viazaná kniha, dobre zachovalá. Vedená bola od roku 1709 a v knihe sa viedli:

Matrika pokrstených -  Matricula baptisatorum

Matrika sobášených -   Matricula copulatorum

Matrika zomrelých -     Matricula defunctorum

Najstaršie matriky sú písané po latinsky, a záznamy majú ustálenú formulku, ktorá sa iba po dlhom čase postupne menila a za vlády Jozefa II. sa matriky zákonom zjednotili a zaviedli sa pevné rubriky.

V matrike pokrstených bola formulka: 14-ho februára. Pokrstené je dieťa z Medzibrodia menom Dorota narodená z rodičov Jána Kocmana a Evy Tribelovej, Michala Tribela dcéry. Krstní rodičia boli Ján Haba a Anna Hanák dcéra Štefana Hanáka.

/Die 14. february. Baptisaty est infans ex Mezabrody nomine Dorothea nata ex Parentibus Joanne Koczman et Eva Tribell, Michaelis Tribell filia. Patrinis ad stantibus Joannes Haba et Anna Hanak, Stephani Hanak filia./.

V sobášnej matrike: 15 júla sú sobášení Martin Kováč, syn Jána Kováča z Medzibrodia s Katarínou Kubačkou dcérou Jána Kubačku z Medzibrodia. Svedkovia sú Juraj Klimčík a Žofia Zachar.

 /Die 15. july copulaty sunt Martinus Kovacs, Joanni Kovacs filius ex Mezybrody cum Catharina Kubacska,  Joanne Kubacska  filia ex Mezabrody. Testes sunt Georgius Klimcsik et Sophia Zachar./.

V matrike zomrelých: 22. februára zomrel Matúš Belan z Medzibrodia. 58 ročný.

 /Die 22. february obyt Matthaus Belan ex Mezybrody. Annorum 58.        

Okrem týchto základných formuliek niekedy kňaz napísal poznámku napr. pri utopení dieťaťa, veľmi vysokom veku , pri šľachticoch a iné.

Písmo je ťažko čitateľná kurzíva, bez odbornej pomoci archivára nie je možné laikovi mená presne prečítať. V matrike sa vyskytujú systémové chyby, napr. medzi narodenými je zapísaný zomrelý, niektoré strany sú vyblednuté skoro nečitateľné.

Tereziánsky urbár z roku 1773

Na záver uverejňujeme zoznam rodín Zákamenného, ktorí mali poddanské povinnosti voči zemepánovi. V urbári sú už priezviská obyvateľov zavedené a ustálené, aj keď aj tu sa vyskytujú chyby pisára. Použili sme pripojenú tabuľku kontraktov podľa úžitku a doterajších zvyklostí. Dokument je vypracovaný starostlivo, po slovensky, písmo je  úhľadné, dobre čitateľné. Mená v urbári uvádzam bez zmeny tak, ako sú napísané, v zátvorke je slovsnský prepis.

Tabuľa kontraktov osady Zákamenné z r. 1773

Osady Zákamenne Contractualska Tabula

Soltýsy (dediční richtári:

Vengrin Juro, Koczenda /Kočenda/ Michal, Veselowsky /Veselovský/ Juro, Veselowsky /Veselovský/ Michal, Penyak /Peniak/ Jano, Krivak /Krivák/ Michal, Kvak Michal, Czura /Čura/ Jano, Kabatyak /Kabatiak/ Jano, Stepanyak /Štepaniak/ Michal, Stepanyak /Štepaniak/ Matej, Mentelczik /Mentelčík/ Jano, Rizony /Rizoň/ Juro, Babrala Jozef, Pientek Matej, Majchrad Jano, Svinka Pavel, Kvietek Matej, Kvietek Albín widua /vdova po Albínovi Kvietekovi/, Kvietek Juro, Kvietek Jano, Šimek Jano, Šimek Jakub, Kvietek Juro, Kvietek Jano, Tczelusak /Tcelusak/ Juro, Benus /Beňuš/ Martin, Miklasak /Miklašák/ Jano st., Kuzorczik /Kuzorčík/ Jakub, Benyus /Beňuš/ Jakub, Miklasak /Miklašák/ Jan ml., Sewczik /Ševčík/ Matej, Sewczik /Ševčík/ Matej, Miklassak /Miklašák/ Jano, Targoss /Targoš/ Michal, Targoss /Targoš/ Jano, Benyuss /Beňuš/ Matej, Urbanyak /Urbaniak/ Jozef, Konkoly Jano, Konkoly Juro, Konkoly Matej, Sevcik /Ševčík/ Kristian, Prokop Juro, Prokop Jozef, Surak /Šurak/ Jozef, Kubiczna /Kubizna/ Michal, Miklossak /Miklošák/ Michal, Kubiczna /Kubizna/ Jozef, Glinka Matej, Targoss /Targoš/ Juro, po Birka Juro vdova, Benyuss /Beňuš/ Matej, Polczak /Polčák/ Matej, Gyurkowak /Ďurkovák/ Matej, Birka Jano, Kolenyak /Koleniak/ Michal, Matejassek /Matejášek/ Juro, Kolenyak /Koleniak/ Jano, Kubošak Jano, Benyuss /Beňuš/ Jozef, Benyuss /Beňuš/ Juro, Kolenyak /Koleniak/ Ondrej, Kolenyak /Koleniak/ Juro, Kolenyak /Koleniak/ Matej, Paczony /Pacáň/ Michal, Paczony /Pacáň/ Jano

Soltissky komorniczy (dedičných richtárov komorníci):

Targoss /Targoš/ Matej, Targoss /Targoš/ Jano

Sedlaczy (sedliaci):

Polak Dominik, Sulczak /Sulčák/ Juro, Jendrussak /Jendrušák/ Adam, Sewcsik /Ševčík/ Matej, Swarhony /Švarhoň/ Matej, Penyak /Peniak/ Juro, Bordala Adam, Lukaczik /Lukáčik/ Jozef, Jablonczan /Jablončan/ Juro, Rizon /Rizoň/ Matej, Czurak /Čurak/ Jano, Stepaniak /Stepaniak/ Michal, Luczivnik /LučivníK/ Tomas, Luczivnik /Lučivník/ Juro vdova, Miczhajczik /Michajčík/ Matej, Penyak /Peniak/ Michal, Penyak /Peniak/ Matej, Job Martin, Job Ondrej, Pisarek Jano, Luczivnanczik /Lučivnančík/ Jan, Cziganyak /Ciganiak/ Michal, Stit /Štít/ Juro, Jendrassak /Jendrášak/ Michal, Telussak /Telušák/ Ondrej, Trojak Adam, Teliga Marek, Makuch Juro, Konczur /Koncur/ Juro, Marczak /Marčak/ Albín, Marczak /Marčak/ Michal, Marczak /Marčak/ Tomas, Kuczerka /Kučerka/ Michal, Macziczak /Mačičak/ Jano, Kwak Jano, Kwak Marek, Buczek /Buček/ Matej, Maczussak /Macušák/ Juro, Maczussak /Macušák/ Ondrej, Plaskur Matej, Plaskur Jano, Frolek Juro, Frolek Jano, Frolek Matej, Prokop Matej, Prokop Adam vdova, Kubizna Michal, Kluska /Kľuska/ Michal, Marssalek /Maršalek/ Matej, Kisska /Kiška/ Matej, Kubiczak /Kubičák/ Matej, Klimczik /Klimčík/ Juro, Klimczik /Klimčík/ Marek, Klimczik /Klimčík/ Jano, Klimczik /Klimčík/ Matej, Frolek Juro, Gonzur /Gonsur/ Ondrej, Plaskur Michal st., Plaskur Jano, Plaskur Michal ml., Gonzur /Gonsur/ Matej, Lissak /Lišák/ Matej, Lissak /Lišák/ Jano, Bugajsky Juro st., Bugajsky Matej, Bugajsky Juro ml., Bugajsky Jano, Bugajsky Adam, Uradniczak /Uradničak/ Michal, Uradniczak /Uradničak/ Matej, Beganczik /Begančik/ Juro, Bartossak /Bartošak/ Matej, Gonsur Jano, Gonsur Marek, Gonsur Adam, Gonsur Michal, Krnuch /Krňuch/ Jano, Krnuch /Krňuch/ Michal, Krnuch /Krňuch/ Matej, Luba /Ľuba/ Marek, Luba /Ľuba/ Jozef, Luba /Ľuba/ Michal, Luba /Ľuba/ Jano, Gonsur Jano, Spitalik Tom, Gonsur Jakub, Pientek Juro, Pientek Juro, Pientek Tomáš, Pientek Michal vdova, Uradnicsak /Uradničak/ Jan vdova, Uradnicsak /Uradničak/ Michal, Pianczak /Piančak/ Matej, Pintok Michal, Tyeluch /Teluch/ Martin, Plaskur Jozef, Plaskur Martin, Tyeluch /Teluch/ Jakub, Tyeluch /Teluch/ Michal, Tyeluch /Teluch/ Jano, Vetrak Ondrej st. Vetrak Juro, Bejdak Lukáč, Gonsur Matej, Krawczik /Kravčik/ Michal, Krawczik /Kravčik/ Matej, Mozga Ondrej, Polecz /Polec/ Michal, Polecz /Polec/ Matej, Vilupek  Matej, Chromek Juro, Polecz 3tefan widua /vdova po Štefanovi Polecovi/, Penak Jano, Polecz /Polec/ Michal st., Polecz /Polec/ Michal ml., Vilupek Tomáš, Vilupek Jano, Vilupek Juro, Chromek Matúš widua, Indass /Indaš/ Jano, Pika Jano, Chromek Juro, Chromek Jan widua /vdova po Janovi Chromekovi/, Chromek Ondrej, Chromek Juro, Matussak /Matušák/ Michal, Matussak /Matušák/ Matej, Matussak /Matušák/ Jano, Chromek Matej, Penak Matej, Fedor Jano, Kluska /Kľuska/ Martin, Kluska /Kľuska/ Juro

Komorniczy (Komorníci):

Jendrussak /Jendrušak/ Matej, Jendrussak /Jendrušak/ Juro, Polecz /Polec/ Jano, Fedor Adam, Czech /Čech/ Fero, Kramar Matúš, Miha Matej, Suchoprt  Michal

Podludniczy (Podludníci):

Buczek /Buček/ Adam, Bielovan Michal, Vengrin Pavel, Mentelak Jozef, Telibaba Michal, Kusnier /Kušnier/ Stefan, Planka Martin, Vekarij Jakub, Frolek Martin, Poliak Gaspar

Sme na konci pátrania po najstarších rodinách Zákamenného.

Zo stredoveku do konca 15. storočia ani krstné mená nepoznáme pretože Zákamenné neexistovalo. Prvý úplný zoznam hláv zakladateľských rodín nám ich už predstavuje s krstnými menami a prímenami. Priezviská už poznáme od roku 1762 keď sa začala písať matrika v Zákamennomz  bez prerušenia do dnešných dní.

Žiaci piateho ročníka základnej školy sa podľa učebných osnov zoznamujú s minulosťou svojej rodiny, ktorej súčasťou je aj pátranie po svojich predkoch, pôvode priezviska a tvorba rodokmeňa. Domnievame sa, že návšteva dieťaťa s rodičom v Štátnom archíve v Bytči spojená s hľadaním svojich predkov v starých matrikách je pre deti nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budú spomínať dlhú dobu. Zároveň je to dobrý začiatok k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dejepisu a k poznávaniu minulosti.

Na tomto mieste vyslovujem poďakovanie PhDr. Jane Kurucárovej, riaditeľke Štátneho archívu v Bytči za cennú pomoc pri čítaní a odbornom spracovaní použitých archiválií.

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci