Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Úprava hrobových miest

Úprava hrobového miesta

Za úpravu hrobového miesta sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky a iné úpravy.

Nájomca hrobového miesta je povinný pred uskutočnením úpravy hrobového miesta požiadať prevádzkovateľa (Obec Zákamenné) o súhlas s úpravou hrobového miesta (tlačivo je dostupné v časti "Tlačívá OÚ"). O súhlas môže požiadať mailom na adrese: zakamenne@zakamenne.sk, poštou alebo osobne v kancelárii Obecného úradu počas úradných hodín. 

Pri úprave hrobového miesta nájomca, resp. osoba vykonávajúca rekonštrukciu zabezpečí, aby:

  • pri úpravách hrobového miesta boli dodržané rozmery a ostatné náležitosti stanovené v platnom Všeobecne záväznom nariadení obce Zákamenné č. 4/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Zákamenné
  • po ukončení prác upravil a vyčistil okolie hrobu na vlastné náklady a akékoľvek znečistenie, poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcovi hrobového miesta, ktorý úpravy vykonával
  • príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) boli osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov a okolité hrobové miesta
  • neodkladal časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. 

Úprava hrobového miesta je spoplatnená.

Facebook

Facebook

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci