Menu
Obec Zákamenné
ObecZákamenné

Špecifiká evidovania žiadateľa o dočasné útočisko

Špecifiká evidovania žiadateľa o dočasné útočisko

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovens

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.      manžel štátneho občana Ukrajiny,

2.      maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.      rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko  je do 31.12.2022, s možnosťou jeho predčasného skončenia alebo predĺženia.

 

Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska môže štátny občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník podať

- pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste

hraničného priechodu,

- po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava.

K žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník priloží:

- doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť (napr. cestovný pas, IDK s fotografiou, vodičský preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

- v prípade, ak už má zabezpečené ubytovanie:

čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania

alebo, 

zmluva o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.

  • v prípade ak žiadateľ nemá zabezpečené ubytovanie, policajný útvar ho prihlási na obec, v ktorej sa žiadateľ bude zdržiavať

 

 Po vykonaní potrebných úkonov vydá policajný útvar žiadateľovi (štátny občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník) „Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu“ s označením „ODÍDENEC“.

 

V rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica sú príslušné na prijatie vyhlásení o žiadosti o dočasné útočisko nasledovné útvary:

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, ocppzrk@minv.sk, + 421 961 48 3205, + 421 961 48 3200

kontaktná osoba – kpt. Mgr. Ján Hečko: +421 917 609235

 

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 25, 974 05 Banská Bystrica, ocppzbb@minv.sk, + 421 961 60 3205, + 421 961 60 3200

kontaktná osoba – kpt. Mgr. Tomáš Mikloš: +421 917 473243

 

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35, 979 01 Rimavská Sobota, ocppzrs@minv.sk, + 421 961 68 3205, + 421 961 68 3200

kontaktná osoba – mjr. Mgr. René Sýkora: +421 917 473328

 

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, ocptn@minv.sk, + 421 961 20 3205, + 421 961 20 3200

kontaktná osoba – kpt. Mgr. Marián Mušák: +421 917 474187

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina, ocpza@minv.sk, + 421 961 40 3205, + 421 961 40 3200                                  kontaktná osoba – mjr. Ing. Adriana Bičanovská: +421 917 473240.

 

Všetky Oddelenia cudzineckej polície v rámci Slovenskej republiky prijímajú predmetné žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime 24/7.

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR a o poskytnutí útočiska rozhodne do 30 dní Migračný úrad MV SR.

 

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ako prílohu tohto listu prikladáme vzory  „vyhlásenia cudzinca“ k žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska v slovnensko-ukrajinskej a aj anglickej mutácii.

Žiadosť o dočasné útočisko

Ďalšie praktické informácie môžete získať na stránke:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-6&sprava=slovensko-od-1-marca-poskytuje-docasne-utocisko-obcanom-ukrajiny-a-ich-pribuznym-k-dispozicii-je-informacny-letak

Dátum vloženia: 9. 3. 2022 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 3. 2022 13:39
Autor: admin prevod

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia Zákamenné

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Osobný údaj

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci