Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

VZN 3/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri skolaudovaní novostavby rodinného domu

VZN 4/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Zákamenné
 - doplnok č. 1 k VZN 4/2017

VZN 1/2017 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN 2/2013 o vybavovaní petícií

VZN 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov 
VZN 3/2007 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
VZN 2/2010 o organizácii miesteho referenda 
VZN 3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
- doplnok 1/2013 k VZN 3/2010 o ochrane ovzdušia

Odpady
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

doplnok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

doplnok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

doplnok č. 3 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

VZN č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Doplnok č. 1 k VZN 2/2015

Doplnok č.2/2019 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015

Doplnok č.3/2020 k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015

Knižnica
Knižničný poriadok platný od  2004
Výpožičný poriadok platný od 2004
Štatút knižnice 

VZN 3/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody
VZN 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Podmienky držania psov

VZN 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov

- Doplnok č. 1 k VZN 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov

Hracie automaty


VZN  3/2013 - o zákaze prevadzkovať hracie automaty
VZN  2/2012  - Hracie automaty 
VZN  4/2012  - Predajné automaty 
 

Poskytovanie dotácie 
VZN - Poskytovanie dotácie z obce
VZN - Poskytovanie dotácie z obce doplnok č. 1

VZN - miestne dane
VZN - Miestne dane 3/2017
VZN - daň z nehnuteľnosti - platné

VZN - Cintorín 
Ceny kopania hrobov - príloha
Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 2007 - nájomné byty
VZN č. 4/2019 o obecných nájomných bytoch

VZN č. 5/2019 o tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby bytových domov vo vlastníctve Obce Zákamenné

VZN - 2007 nájomné byty obce

VZN - škola 
VZN 2/2019 o určení výšky finančných nákladov dotácia na stravu v školských zariadeniach obce Zákamenné

VZN 2008 - škola 2/2008  
VZN 2009- škola doplnok č. 1 k 2008
VZN 2010 - škola doplnok č. 2 k 2008
VZN 2010 - škola doplnok č. 3 k 2008
VZN 2011 - škola doplnok č. 4 k 2008
VZN 2013 - škola doplnok č. 5 k 2008
VZN 2013 - škola doplnok č. 6 k 2008
VZN 2018 - škola doplnok č. 7 k 2008


VZN 2010 - škola - dotácie  
VZN 2012 - škola doplnok č. 2 k 2010
VZN 2012 - škola doplnok č. 3 k 2010
VZN 2012 - škola doplnok č. 4 k 2010
VZN 2014 - škola doplnok č. 5 k 2010
VZN 2015 - škola doplnok č. 6 k 2010
VZN 2015 - škola doplnok č. 7 k 2010
VZN 2016 - škola doplnok č. 8 k 2010
VZN 2016 - škola doplnok č. 9 k 2010
VZN 2017 - škola doplnok č. 10 k 2010
VZN 2017 - škola doplnok č. 11 k 2010
 

VZN poriadky 
Vnútorný predpis 1/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Trhový poriadok 2018
VZN - daň za užívanie verejného priestranstva
Verejný poriadok
Trhový poriadok
Štatút obce
Rokovací poriadok 2016 - platný
Pracovný poriadok
Poplatky obce od 2014
Organizačný poriadok

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet