Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Verejné obstarávanie


Verejný obstarávateľ: Obec Zákamenné

Sídlo: 029 56 Zákamenné 1002

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Obec Zákamenné je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení   niektorých   zákonov  v znení zákona č. 438/2015 Z. z.  (ďalej ako „ZVO“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie. ZVO upravuje pravidlá  postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií.

Obec Zákamenné vypracovala „Smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou“, z dôvodu vytvorenia rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkou hodnotou.

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku  (ďalej  len “profil VO/O”) na http://www.uvo.gov.sk/profily, z toho dôvodu si verejný obstarávateľ  plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní len raz a to v profile VO/O.

Starosta obce Zákamenné

Ing. Milan Vrábeľ

E-mail: zakamenne@stonline.sk

  • Výzvy na verejné obstarávanie
  • Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách – elektronické trhovisko
  • Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 €