Oficiálna stránka obce

Oficiálna stránka obce

Úradná tabuľa obce


 • Štatistické zisťovanie VZPS

  23.10.17

  Štatistický úrad SR vykonáva na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.  Viac informácii si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Verejná vyhláška o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

  16.10.17

  Verejnú vyhlášku si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

  13.10.17

  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti TU.

  Viac
 • Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zaslanie oznámenia

  10.10.17

  Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná" - zaslanie oznámenia si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Voľby do orgánov VÚC 2017

  06.10.17

  Dňa 4.11. 2017 v čase od 07:00 - 22:00 hod. sa uskutočnia voľby do orgánov VÚC.  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja si môžete pozrieť TU Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za volebný obvod Námestovo si môžete pozrieť TU

  Viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  18.09.17

  Dňa 18. septembra bude odstávka elektrickej energie a to od 8:30 do 15:30 hod. Viac informácií TU

  Viac
 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  06.09.17

  Dňa 25. septembra 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 08:00 - 13:00 hodiny. Viac informácií môžete získať TU.  

  Viac
 • Trhový poriadok

  04.09.17

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 T R H O V Ý P O R I A D O K Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení § 1 Úvodné ustanovenie Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona. § 2 Vymedzenie trhoviska a správcu Trhovým miestom je verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne trhy a predaj vlastných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou. Ambulantným predajom je predaj v stánkoch, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. Správcom trhoviska je Obec Zákamenné. Trhové miesto zriaďuje obec. Môže ho zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktorá vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka. Pri zriaďovaní trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. Na trhové miesto vydá obec povolenie na základe žiadosti predávajúceho. Trhovisko je vybavené: pitnou vodou, sociálnym zariadením s umývadlami s pitnou vodou, ktoré sú na prízemí budovy Obecného úradu v Zákamennom, koše na odpadky, Predajné stánky a predajné pulty si každý predávajúci zriadi na vlastné náklady počas predajného dňa. § 3 Určenie priestranstva príležitostného trhu a ambulantného predaja Obec Zákamenné určuje za trhové miesto pre príležitostný trh priestranstvo Námestia J. Vojtaššáka a priestor pred domom kultúry. Pre ambulantný predaj sú určené v obci tieto priestory: Námestie J. Vojtaššáka priestor pred domom kultúry priestor pri starom obecnom úrade pri predajni COOP Jednota v Oraviciach pri obchode COOP Jednota na Vyšnom konci pri obchode COOP Jednota na Porieči pri obchode COOP Jednota priestor pri športovom areáli v Oraviciach priestor pri oddychovej zóne na Vyšnom konci parkovisko pri základnej škole § 4 Určenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb Na trhovisku je povolené predávať: rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby (ovocie, zelenina, orechy, mak, zemiaky, strukoviny, priesady), kyslá kapusta, lesné plody, živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k dispozícii chladiarenské zariadenie) a včelie produkty plnené v zdravotne vyhovujúcich obaloch. Predávajúci musí mať doklad – veterinárne osvedčenie z miesta pôvodu, cukrovinky, oblátky, medovníky, trdelníky, kvety, stromčeky, kríky, spotrebné výrobky, ako textilné a odevné výroby, obuv, domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky a elektrotechnické výrobky. Elektrotechnické výrobky, ktoré sa napájajú z elektrickej siete je možné predávať len vtedy, ak je možné vyskúšať ich bezpečnú funkčnosť. Predaj je možný len za podmienok dodržiavanie všetkých náležitostí vyplývajúcich z týchto právnych noriem: Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. Na trhovisku možno poskytovať tieto služby: pohostinské služby, rýchle občerstvenie, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov oprava dáždnikov, obuvi, tašiek, kľúčové služby oprava, čistenie a zber šatstva, peria, vankúšov, paplónov a perín. Tieto služby je možné poskytovať len za podmienok dodržiavanie všetkých náležitostí vyplývajúcich zo: Zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. Na trhovisku je zakázané predávať: zbrane a strelivo výbušniny a výbušné predmety tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť tabak a tabakové výrobky alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch jedy, omamné a psychotropné látky lieky automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy a na predaj domácej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. § 5 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas Príležitostný trh sa koná jedenkrát do roka: Vianočné trhy – trvanie podľa rozhodnutia správcu Predajné dni na trhovisku, predaj výrobkov a poskytovanie služieb v rámci ambulantného predaja sú pondelok až nedeľa. Predajný a prevádzkový čas je stanovený takto: Pondelok až piatok: 07.00 h – 17.00 h Sobota a nedeľa: 07.00 h – 13.00 h Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je zakázaný 1.1., na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok, 1. 11., 24. – 26. 12. a 31.12. § 6 Prenájom a výška nájomného Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim správca trhoviska po zaplatení trhového poplatku. Nájom za prenajaté trhové miesto je stanovené VZN o miestnych daniach a poplatkoch - daň za užívanie verejného priestranstva. Správca má právo odpustiť sadzbu za prenájom verejného priestranstva, ak ide o podporu predaja výrobkov zhotovených klientami zdravotníckych zariadení alebo zdravotne znevýhodnenými osobami. § 7 Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhových miestach Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie alebo lesné plodiny, fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. Na príležitostnom trhu môžu predávať na základe povolenia obce za rovnakých podmienok aj občania iných členských štátov Európskej únie. § 8 Povinnosti predávajúcich na trhových miestach Predávajúci na trhovisku je povinný predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska dodržiavať trhový poriadok, uhradiť poplatok dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu zabezpečiť a dodržiavať hygienické podmienok predaja výrobkov vrátane opatrení uložených príslušnými orgánmi používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané označiť predávané výrobky a poskytované služby jednotkovou cenou. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plody, fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu, doklad o zaplatení trhového poplatku, zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve. § 9 Orgány dozoru a sankcie Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: Slovenská obchodná inšpekcia orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, poverení pracovníci Obce Zákamenné Orgány dozoru môže v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. uložiť pokutu do výšky 17 000,00 € fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z. z., predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, a v pojazdných predajniach mimo určených miest, porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce. § 10 Priestupky Priestupku sa podľa zákona č. 178/1998 Z. z. dopustí osoba, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, a v pojazdných predajniach mimo určených miest, porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce. Priestupky podľa odseku 1 riešia orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. e) riešia v blokovom konaní aj orgány policajného zboru. Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000,00 €. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok pokutu do výšky 4 000,00 €. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. § 11 Účinnosť a záverečné ustanovenia Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Zákamenné 04.09.2017. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom dňa 22. septembra 2017 uznesením č. ........... Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2018. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzná nariadenie č. 1/2010 – Trhový poriadok.

  Viac
 • Doplnok - zneškodňovanie žúmp

  04.09.17

  Doplnok č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Zákamenné Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, , zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva tento doplnok: Článok 1 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákamenné č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Zákamenné sa mení takto: Článok 2 V § 4 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp (septikov) sa vypúšťajú doterajšie odseky 1. – 3. Dopĺňajú sa odseky 1. a 2. takto: Odpadové vody zhromažďované v žumpe je možné zneškodňovať výhradne v čističke odpadových vôd dovozom cisternou oprávnenou osobou. Najbližšou oprávnenou osobou, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp je OVS Dolný Kubín. Vlastník a prevádzkovateľ žumpy má právo objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika aj inými oprávnenými právnickými alebo fyzickými osobami. § 6 Sankcie sa vypúšťa. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zákamenné č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Zákamenné ostávajú nezmenené. Článok 3 Tento doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 04. 09. 2017. Tento doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zákamennom dňa Doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. Ing. Milan Vrábeľ starosta obce

  Viac
 • Doplnok o nakladaní s odpadmi

  04.09.17

  Doplnok č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zákamenné Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom na základe § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 5, § 81 ods. 3zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva tento doplnok: Článok 1 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákamenné č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zákamenné sa mení takto: Článok 2 V § 7 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom sa dopĺňa bod 12 takto: Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Zbernú nádobu si môže zakúpiť na obecnom úrade za hodnotu obstarávacej ceny, za ktorú nádoby nakúpila obec. Nádobu si môže zabezpečiť aj sám, ale typ zbernej nádoby na komunálny odpad musí byť totožný s nádobami používanými na území obce, aby bol zabezpečený systému zberu , ktorý vymedzuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zákamenné. Článok 3 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zákamenné č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zákamenné ostávajú nezmenené. Článok 4 Tento doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zákamennom dňa Doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť Ing. Milan Vrábeľ starosta obce

  Viac
 • VZN - Daň za VP

  04.09.17

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Obec Zákamenné sa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia § 1 Úvodné ustanovenie Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. § 2 Predmet úpravy Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona 582/2004 Z. z. správcom dane. § 3 Vymedzenie predmetu úpravy Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to: priestranstvo Námestia J. Vojtaššáka v Zákamennom priestor pred domom kultúry priestor pri športovom areáli v Oraviciach priestor areálu na Vyšnom konci parkovisko pri základnej škole parkovisko pri predajni potravín COOP Jednota pri starom obecnom úrade Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. § 4 Daňovník Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. § 5 Sadzba dane Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva takto: 2,50 €/m2/deň na účely ambulantného predaja a poskytovanie služieb 0,05 €/m2/deň za umiestnenie kolotočov, lunaparkov a iných atrakcií 0,50 €/m2/deň za umiestnenie stavebných a iných zariadení, na umiestnenie skládky materiálu (maximálne 7 dní) 0,05 €/m2/deň za trvalé parkovanie vozidla § 6 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. § 7 Oznamovacia povinnosť Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení daňovník uvedie: Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO Údaje rozhodujúce na účely dane – účel, miesto, dátum a veľkosť plochy užívania verejného priestranstva. § 8 Vyrubenie dane a platenie dane Obec vyrubí daň rozhodnutím v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň je možné uhradiť v hotovosti v pokladni Obce Zákamenné, alebo bezhotovostným platobným prevodom na bežný účet Obce Zákamenné. § 9 Oslobodenie od dane Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na: akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely, predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch, podporu predaja výrobkov zhotovených klientami zdravotníckych zariadení umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce. § 10 Zrušovacie ustanovenie Týmto VZN sa stáva neplatným Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákamenné č. 3/2012. § 11 Záverečné ustanovenie Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa ........................ uznesením č. .................. Toto VZN nadobúda účinnosť . Ing. Milan Vrábeľ Starosta obce

  Viac