Platné VZN

Rok 2021

1/2021

 VZN Obce Zákamenné o zrušení VZN obce číslo 2/2020 o prenájme pozemkov vo vlastníctve obce Zákamenné

Účinné od 13. septembra 2021

2/2021

VZN Obce Zákamenné o zrušení VZN obce číslo 3/2007 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné

Účinné od 13. septembra 2021

3/2021

VZN Obce Zákamenné o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Účinné od 13. septembra 2021

4/2021

VZN Obce Zákamenné o vymedzení okruhu osôb oprávnených na poskytnutie sociálneho bývania v nájomnom byte vo vlastníctveobce z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Účinné od 13. septembra 2021

5/2021

VZN Obce Zákamenné o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

Účinné od 13. septembra 2021

6/2021

VZN Obce Zákamenné o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Účinné od 13. septembra 2021

Kalendár udalostí

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet