späť

10.05.2021 Ocenenie za záchranu smrekových lesov a vzácneho hlucháňa pre Pavla Dendysa

Slovensko pozná meno ďalšieho priekopníka, ktorý sa svojou dlhoročnou praktickou prácou významne zasadil o rozvoj pri uplatňovaní postupov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, spolu s dekanom Lesníckej fakulty Marekom Fabrikom sa v piatok 7.5.2021 zúčastnili udeľovania Ceny prof. Štefana Korpeľa, ktorú od roku 2018 udeľuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Laureátom tohtoročnej ceny je Pavol Dendys, absolvent lesníckej fakulty, ktorý počas viac ako tridsaťročnej praxe dosiahol nasledovania hodný úspech. Uplatňovaním zásad PBHL na území Lesnej správy Paráč zastavil rozpad smrečín, čím zachoval priaznivé biotopy Hlucháňa hôrneho.

Pre aktuálnu situáciu sa udeľovanie uskutočnilo priamo v teréne spadajúcom pod územie lesnej správy, na ktorej zvolený laureát pre rok 2021 pracuje a ktorý vzišiel z tajného hlasovania Kuratória LF TU Zvolen uskutočneného koncom marca. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, spolu s dekanom Lesníckej fakulty Marekom Fabrikom ocenili Pavla Dendysa za mimoriadny prínos v pestovaní smrekových porastov v nadväznosti na prírode blízke obhospodarovanie lesov v lokalite s významným a zachovalým prirodzeným výskytom Hlucháňa hôrneho. „Ľudí, ktorí milujú svoju profesiu, sú v nej odborníkmi,  svoje pracovné povinnosti povyšujú na niečo, čo ďaleko viac presahuje len zamestnanie a zároveň majú srdce na správnom mieste nikdy nie je dostatok. Pavol Dendys je práve jedným z takýchto výnimočných osobnosti a verím, že vďaka nemu takýchto príkladných ľudí bude v našej spoločnosti pribúdať,“  uviedol pri tejto príležitosti minister Ján Mičovský.

Cena nesúca meno jednej z najvýznamnejších slovenských osobností v oblasti pestovania lesa, prof. Štefana Korpeľa, ktorý je dodnes uznávaný vo vedeckých kruhoch doma i v zahraničí, bola LF TU Zvolen odovzdaná už po tretí raz. Je určená lesníkom, obhospodarovateľom alebo majiteľom lesov za ich vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva. Udeľuje sa aj za prácu pri prezentácii a propagácii štruktúr týchto lesov, zodpovedný a príkladný postoj a vzťah ku zvereným, takto obhospodarovaným lesom pre nasledujúce generácie. „Ing. Pavla Dendysa poznám ako jedného z najvýznamnejších priekopníkov uplatňovania postupov prírode blízkeho pestovania lesa v praxi na Slovensku. To, čo dosiahol svojou dlhodobou lesníckou činnosťou spolu s ďalšími pracovníkmi LS Paráč, je ukážkou neúnavnej cieľavedomej činnosti, za ktorú si zasluhuje uznanie celej lesníckej komunity na Slovensku,“ informoval pri preberaní dekan LF TU Zvolen Marek Fabrika.

„Táto cena je ocenením nielen mojej práce a práce mojich kolegov, ale aj našich predchodcov v dlhodobom procese obhospodarovania lesov. Súčasne je poďakovaním všetkým pracovníkom, ktorí v lese fyzicky pracujú , bez ktorých by sa toto spoločné dielo nepodarilo,“ uviedol pri preberaní ocenenia Pavol Dendys. Na Lesnej správe Paráč pracuje 32 rokov. Je významným propagátorom podsadieb, ako nástroja rekonštrukcie smrekových porastov a dôsledne uplatňuje prírode blízke pestovné postupy v smrekových porastoch Oravských Beskýd s cieľom zlepšenia ich ekologickej stability. Takéto štruktúry smrekových lesov sa vyznačujú lepšou zdravotnou a fyziologickou kondíciou a tým, okrem iného vytvárajú aj prirodzenejší biotop pre zachovanie populácií Hlucháňa hôrneho v tomto celku.

 

 

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet