späť

02.12.2019 Mladí - Obci - Spoločne

Od 14.02.2019 prebieha v našej obci projekt, ktorého cieľom je zlepšiť a skvalitniť život mladých ľudí v našej obci. V rámci tohto projektu sa v našej obci začala formovať Rada mládeže, ktorá bola predstavená 29.11. 2019 aj zastupiteľstvu našej obci, aby ju oficiálne zriadili.

Po oficiálnom predstavení ich práce bola zriadená obecná rada mládeže MOS (Mladí - obci - spoločne)

Platný štatút obecnej rady mládeže MOS

Cieľom  MOS je zastupovať  mladých ľudí vo vzťahu k vedeniu obce a sieťovať zoskupenia obce, ktoré sa venujú mládeži. Byť poradným mládežníckym orgánom starostovi aj zastupiteľstvu obce Zákamenné.

V prípade, že sa chce mladý človek vo veku 13 - 30 rokov stať členom obecnej rady mládeže MOS, je potrebné si podať prihlášku na sekretaritát obce Zákamenné v zalepenej obálke do 20.12.2019. Ustanovujúce zasadanie sa uskutoční 03.01.2020.

Oficiálna prihláška do MOS

Nominačný list na predsedu a do predsedníctva

Plán aktivít pre jednotlivé organizácie

Koncepcia práce s mládežou

Predmet činnosti MOS:

  1. a) reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mladých ľudí žijúcich alebo študujúcich na území obce Zákamenné vo vzťahu k miestnej samospráve, ale aj k iným inštitúciám a organizáciám,
  2. b) iniciovať, organizovať a spolupodieľať sa na aktivitách týkajúcich sa života mladých ľudí v obci Zákamenné,
  3. c) informovať o mládežníckych aktivitách širokú verejnosť obce,
  4. d) spolupracovať s inými radami mládeže a mládežníckymi parlamentmi, ktoré pôsobia v iných obciach Slovenska aj v zahraničí.

A v zmysle novelizovaného zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou bude MOS zastávať pozíciu mládežníckeho parlamentu

  1. e) prerokovávať návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci,
  2. f) prerokovávať s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo majú dopad na mládež v obci,
  3. g) na základe pravidiel určených v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva sa zástupca MOS prizýva  na zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet