Komunálny odpad

Poplatky, vývoz KO

Komunálny odpad (KO) je odpad, ktorý vzniká v domácnostiach, produkujú ho fyzické a právnické osoby. Na jeho zber slúžia 110 l zberné nádoby, ktoré sa vyvážajú na základe farieb, ktoré si občania nahlasujú na obecnom úrade. 
Farbu nádoby je možné meniť len dvakrát ročne, a to k 01. 05. a k 01. 10. bežného roku.

     

 

Kúpa nádoby, vývoz

 

Umiestnenie zbernej nádoby:

 

Poplatky:

Zmesový komunálny odpad...

Drobný stavebný odpad...

 

Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku:

 

 

Všetky ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú komunálneho odpadu nájdete vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné č. 1/2016, v Doplnkoch, ktoré prislúchajú k tomuto VZN alebo vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015 a v Doplnkoch, ktoré prislúchajú k tomuto VZN.

Informácie môžete taktiež získať priamo na OcÚ Zákamenné alebo telefonicky.

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet