Ako si poradiť s odpadom - správne separovanie

Triedený zber v našej obci sa vykonáva individuálne (každý sám vo svojej domácnosti) alebo mobilne (zber elektroodpadu po obci, odvoz plastov).

Tu sa dozviete ako správne triediť plasty / papier / tetrapaky / sklo / kovy / biologicky rozložiteľný odpad / jedlé oleje a tuky / elektroodpadpoužité batérie, akumulátory / nebezpečný odpad / textil / plienky / lieky / pneumatiky 

Plasty...

Patrí sem

Nepatrí sem

 Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť ich. Môže sa na nich
ponechať uzáver a etika.

 

Vedeli ste, že:
- 50 % morského odpadu tvoria jednorazové plastové predmety? 
- 10 PET fliaš je potrebných na vyrobenie trička, 114 PET  fliaš na tepelnú izoláciu do spacích vakov a 63 PET fliaš
  na výrobu obyčajného svetra? 

                                                                           

 

 

Papier... 

Patrí sem

 

Nepatrí sem

Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule
je potrebné rozobrať.

Vedeli ste, že:  
- 17 stromov predstavuje až 1 000 kg papiera? 
- papier obsiahnutý v odpadoch sa dá recyklovať až 7-krát? 
- 10 časopisov zo separovaného zberu môže poslúžiť na výrobu krabice na televízor? 

                                 

 

 

Tetrapaky...

Patrí sem

Viacvrstvové kombinované materiály - VKM:

Nepatrí sem

Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť.
Zbierajú sa zošliapnuté, čím sa šetrí miesto. 

Vedeli ste, že: 
- na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov, aj napriek tomu, že 
   je to cenný materiál na recykláciu? 
- už z dvoch nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m2 kuchynských utierok? 
- z nápojových kartónov sa dajú vyrobiť kartónové škatule, priemyselné papierové utierky, toaletný papier? 

 

 

Sklo...

Patrí sem

Nepatrí sem

Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt. Etikety tam nevadia.
Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre, znečistia celý separovaný 
         zber. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. 

Vedeli ste, že: 
- už z 5-tich zaváracích pohárov môže byť nová sklenená váza na kvety? 
- jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov recyklácie? 
- energia ušetrená z recyklácie jednej fľaše by mohla pokryť energiu pustenej 100 W žiarovky po 
  dobu štyroch hodín? 
- moderná sklenená fľaša sa rozkladá 4 tisíc rokov? A keď je na skládke tak aj viac.

                                 

 

 

Kovy...

 Patrí sem

Nepatrí sem

Duté obaly - plechovky, je vhodné pred vyhodením stlačiť, čím sa šetrí miesto a 
vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky). Je vhodné ich zbaviť hrubých nečistôt.

Vedeli ste, že: 
- použitá hliníková plechovka sa po separácii a recyklácii vráti späť na policu s potravinami už za 60 dní? 
- zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel? 

                                   

 

 

Biologicky rozložiteľný odpad...

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a z parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo tento odpad spaľovať.
Obec Zákamenné nevykonáva zber biologického rozložiteľného odpadu zo záhrad, pretože občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom kompostéri, ktorý dostali od obce.

Patrí sem

Nepatrí sem

Hrubšie konáre z orezávania krovín a stromov Vám vie prísť podrviť traktor. 
Štiepku potom môžete využiť na kompostovanie. 

Vedeli ste, že: 
kompostovanie je prírode najbližší spôsob ako nakladať s organickými zbytkami? 
- bioodpad tvorí až 45 % hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu? 

- správne kompostovanie prináša kvalitné hnojivo pre vašu záhradu? 
- bežný človek každý rok vyhodí okolo 545 kg organického odpadu, ktorý je možné kompostovať? 

 

 

Jedlé oleje a tuky...

Potravinárske rastlinné oleje a tuky sa zbierajú v priehľadných plastových PET fľašiach na zberný dvor. Použitý kuchynský olej do odpadu nepatrí.

Patrí sem

Nepatrí sem

Na uskladnenie oleja použite len jednolitrové, jeden a pol litrové alebo dvojlitrové priehľadné PET fľaše. Použitý 
olej zbierajú aj niektoré čerpacie stanice. 

Vedeli ste, že: 
- ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, postupne zanáša potrubie, upcháva ho a vyčistenie odtoku je veľakrát fyzicky, ale
  aj finančne veľmi náročné?
- kuchynský olej zanesie kanalizáciu a svojím zápachom môže pritiahnuť hlodavcov? 
- odovzdané kuchynské oleje sa následne recyklujú a môžu potom poslúžiť ako biopalivová zložka, ktorú niektoré 

   firmy primiešavajú do motorovej nafty? 

 

 

Elektroodpad...

Je možné ho priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zber elektroodpadu je taktiež zabezpečený v obci aj mobilne. Dátum zberu
je vždy zverejnený na stránke obce a vyhlási sa aj v miestnom rozhlase.

Patrí sem

Nepatrí sem

Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti - nechýba mu žiadna časť, napr. kábel... .

Vedeli ste, že: 
- elektroodpad sa nemá šancu rozložiť v prírode úplne? 
- v mobilnom telefóne je 45 % plastu, 35 % kovu (zliatiny medi, železa a hliníka), 10 % skla a keramiky, 
  9 % elektród batérií, 0,11 % vzácnych kovov (lítium, kobalt...), 0,9 % ostatných nekovových materiálov? 
- z jednej žehličky sa recykláciou môže vyrobiť až 30 oceľových plechoviek? 
- zlato, ktoré sa pri recyklácií elektroodpadu získa, sa používa aj na výrobu šperkov? 
- z plastu starej rýchlovarnej kanvice môže vzniknúť nová herná konzola? 

                                 

 

 

Použité batérie, akumulátory...

Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tužkové batérie...) môžu občania odovzdať do špeciálnych nádob, ktoré sa nachádzajú v elektropredajniach alebo v každom obchode, kde sa predávajú batérie.
Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory napr. pouličným zberačom a pod., pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. O akomkoľvek zbere budú občania vždy včas informovaní.

Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a vezmite ich so sebou, keď pôjdete do obchodu - tu nájdete
ich zberné miesto. 

Vedeli ste, že: 
- batérie obsahujú ťažké kovy? 
- keď batérie vyhodíme do zmesového komunálneho odpadu a dostanú sa na skládku, nebezpečné látky 

  sa začnú uvoľňovať do pôdy a vody? 
- doba rozložiteľnosti použitej batérie môže byť až 100 rokov? 

                                

 

 

Nebezpečný odpad...

Nebezpečný odpad je taký, pri ktorom je použitý symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Veľa ľudí si myslí, že nebezpečný odpad doma nemajú. Takýto odpad nepatrí do žiadneho kontajnera, ani do smetnej nádoby na zmiešaný odpad.

Patrí sem

Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho odpadu. 

Vedeli ste, že:
- nebezpečným odpadom sú aj lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb,
  riedidiel, lakov alebo moridiel?  
- ak takýto odpad vhodíme do koša alebo ho spláchneme v záchode, tak môžeme tým kontaminovať pôdu a vodu? 

 

 

Textil...

Zber textilu, odevu a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov v obci. Taktiež obnosené a zachovalé šatstvo je možné darovať na charitu.

Patrí sem

Znečistený textil zabaľte zvlášť a upozornite naň pracovníkov zberného dvora. Zo starých tričiek si môžete
spraviť handry. 

Vedeli ste, že: 
- priemerný Slovák si kúpi asi 13 kg oblečenia a iného textilu ročne? 
- z vytriedeného textilu na recykláciu sa môžu vyrobiť aj vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky)?

 

 

Použité jednorazové plienky...

Použité jednorazové plienky znamenajú veľa odpadu. Hlavnou zložkou jednorazových plienok sú absorbenty vo forme tzv. mikroperál, teda špeciálneho gélu, ktorý funguje ako špongia, ktorá nasaje tekutinu. Od špongie sa, ale odlišuje tým, že tekutinu v sebe uzatvorí a neprepustí ju. A preto použité jednorazové plienky vytvárajú na skládkach časované bomby.

Použité jednorazové plienky môžete vhadzovať do zmesového komunálneho odpadu, keďže sa skladajú
z viacerých materiálov.

Vedeli ste, že: 
- dieťa spotrebuje v priemere 5 - 6 jednorazových plienok denne, čo predstavuje 4 000 plienok za 2 roky? 
- 4 000 plienok, ktoré spotrebuje dieťa za 2 roky, v nasiaknutom stave, vážia okolo 1 tony? 
- jednorazové plienky je vhodné nahradiť látkovými, čím ušetríme aj finančné prostriedky? 

 

 

Lieky...

Lieky, rovnako ako potraviny či kozmetika, sa po dobe ich exspirácie (po skončení záruky) stávajú odpadom, ktorý je potrebné nejakým spôsobom zlikvidovať tak, aby neohrozovali naše životné prostredie.
Veľa ľudí nevie akým spôsobom sa majú recyklovať, a preto ich zahadzujú do komunálneho odpadu alebo splachujú do toalety.

 

Lieky sa odovzdávajú do zbernej nádoby v lekárňach. Vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre pacienta, patria do separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, obal po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo.

Ak neviete kde liek vyhodiť, doneste ho aj s obalom do lekárne. Lieky po exspirácií alebo nepoužité lieky skladujte
doma, bezpečne v nádobe a pri návšteve lekárne ich odovzdajte.

Vedeli ste, že:
každoročne sa na Slovensku do lekárni odovzdá viac ako 100 ton starých liekov? 
- staré lieky sa následné likvidujú v spaľovni? 

 

 

Pneumatiky...

Zberný dvor v našej obci má oprávnenie na zber odpadových pneumatík.

Pneumatiky môžete aj bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík aj bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

Vedeli ste, že: 
- pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž na približne 265 rokov? 
- zrecyklované časti z pneumatík sú využiteľné aj ako povrchy pre športoviská? 

Event calendar

Obecné oznamy

Osobný údaj

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet