späť

17.04.2018 Ulice v obci Zákamenné

Ulice v obci Zákamenné platné ku dňu 31.03.2018

V obci Zákamenné bol pre lepšiu orientáciu zavedený uličný systém .

Názvy ulíc, ako aj deň ich platnosti boli schválené Všeobecným záväzným nariadením číslo 04/2017 a doplnkom č. 1 k VZN č. 4/2017, ktoré nadobudli účinnosť dňa 31.03.2018.

Pri vytváraní názvov ulíc sa poslanci riadili:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

- vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.

- vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
(kde je uvedené, že názov musí obsahovať aj slovo ulica, alebo označenie verejného priestranstva.)

- zákonom č. 125/2015 Z. z. o registri adries

- históriou, zaužívanými názvami a taktiež aj návrhmi občanov.

Orientačné čísla boli určované podľa zákona a to po pravej strane od začiatku ulice párne čísla a po ľavej strane od začiatku ulice nepárne čísla.

Zoznam ulíc s určenými orientačnými číslami.

Zoznam súpisných čísiel s pridelenou ulicou a orientačným číslom.

Čo to znamená pre občana ?

Občiansky preukaz

Občania obce sú povinní si vymeniť občianske preukazy na Polícii – oddelenie dokladov v Námestove a to čím skôr, no najneskôr do konca roka 2018.
Za výmenu občianskeho preukazu, ak sa nemení súpisné číslo, sa neplatí. 
V prípade, že máte zmenené aj súpisné číslo budete platiť poplatok vo výške 4,50 €.
Žiadne potvrdenie z obce nie je potrebné.

Živnostenský úrad

Živnostníci sú povinní zmeniť si adresu pobytu aj v živnostenskom registri  a to buď osobne, alebo v zastúpení na základe splnomocnenia, kde nemusí byť overený podpis.
Poplatok je 3,-€.
Žiadne potvrdenie z obce nie je potrebné, nakoľko živnostenský úrad si údaje overí v centrálnom registri.

Na daňový úrad je potrebné vrátiť kartičku o pridelení DIČ a následne Vám bude zaslaná s novou adresou.

Zdravotná poisťovňa

Zmenu trvalého pobytu v VŠZP a ZP Dôvera hlásiť nemusíte.
V prípade, že ste poistencom ZP Union je potrebné im zaslať prefotený nový občiansky preukaz poštou, alebo e-mailom na adresu union@union.sk

Sociálna poisťovňa , Úrad práce

Zmenu hlásiť netreba, údaje si stiahnu z centrálneho registra.

Banky, poisťovne, správcovské spoločnosti

Banky vykonajú zmenu po predložení nového občianskeho preukazu .

Mobilný operátor

Aj návštevu mobilného operátora najlepšie vybavíte až s novým občianskym preukazom.

Kataster nehnuteľnosti

Na základe občianskeho preukazu a vyplnení tlačiva „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu v operáte KN“ zmenia adresu na liste vlastníctva. Zmena je bez poplatku a žiadosť je možné zaslať aj poštou.

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet