späť

14.01.2019 Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

Obec Zákamenné

V y h l a s u j e

Dňa 14. 1. 2019 od 13.00 hod. na celom území obce Zákamenné mimoriadnu situáciu.

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam

Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby

Zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Zákamennom 14. 1. 2019

                                                                                                                       Mgr. Peter Klimčík
                                                                                                                        starosta obce

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet